Medezeggenschap en betrokkenheid

Medezeggenschap en betrokkenheid

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van personeel, leerlingen en ouders. De raad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over allerhande schoolzaken. Daarnaast heeft de MR een aantal rechten die verankerd zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen. Over een aantal zaken moet de schoolleiding advies of instemming van de MR vragen.

Naast de zaken die op school spelen is de MR ook nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom de Doetinchemse samenwerking.

De MR vergadert ongeveer 6 x per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. 

MR agenda en notulen

 

Ouderbetrokkenheid

Ouders die betrokken zijn bij school hebben een positieve invloed op het welbevinden en de prestaties van leerlingen. Goede samenwerking tussen ouders en school is belangrijk. Ouders die zich verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling, leveren een grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van de leerlingen. Enkele keren per jaar worden groepen ouders uitgenodigd om in gesprek te gaan.

Leerlingenraad

Onze leerlingenraad is er voor en door leerlingen! De raad bestaat uit leerlingen van verschillende klassen en vormt hét aanspreekpunt voor ieder kind bij ons op school. De leerlingenraad mag –gevraagd en ongevraagd- advies uitbrengen aan de schoolleiding over allerlei zaken. Ook organiseert de leerlingenraad evenementen op school en verzamelen zij ideeën van alle leerlingen.